Kilt 5 Yard

Scottish Kilt Royal Stewart Tartan Hand made 5 yards on material

GPC5-1066

Kilt Dress Gordon Tartan Handmade 5 yards on material

GPC5-1067

Scottish Kilt Mackenzie Tartan Handmade 5 yards on material

GPC5-1068

Highland Kilt Black Watch Tartan 5 Yards Hand made

GPC5-1069

Scottish Kilt Black Stewart Tartan Hand made 5 yards on material

GPC5-1070

Scottish Kilt McLaren Tartan Hand made 5 yards 10-12 oz

GPC5-1068M

Scottish Kilt Solid Black Wool Hand made 5 yards on material

GPC5-1069S

Scottish Kilt Irish National Tartan Hand made 5 yards on material

GPC5-1069N

Scottish Kilt Macleod of Lewis Tartan Hand made 5 yards on material

GPC5-1070ML